Johan Lindqvist - Curriculum Vitae

suomeksi | svenska | english

Henkilötiedot

Syntynyt 31 Dec 1981, Porvoo
Osoite Jokiniementie 18A
00650 Helsinki
Suomi
Sähköposti
Puhelin +358-(0)40-7773868

Sisältö

Koulutus
Työkokemus
Muuta
IT-taidot
Kielitaidot
Muut kiinnostuksen kohteet

Koulutus

09/2000 -
12/2008

DI (Ohjelmistotuotanto), Åbo Akademi

Opiskelin tietotekniikkaa Åbo Akademin Teknillisessä Tiedekunnassa (TkF), pääaineena ohjelmistotuotanto. Valmistuin diplomi-insinööriksi joulukuussa 2008, kirjoitin diplomityöni sulautettujen järjestelmien laboratoriolle, aiheesta Specification and Energy Consumption Testing of Modular Embedded Systems.

 • Opintorekisteriote: avaa tiedosto | näytä teksti
  kätke teksti
  ÅBO AKADEMI UNIVERSITY
  REGISTER OF STUDIES 
  
  TkF: Master of Science (Technology) 16.12.2008 
  
  Family Name: 			Lindqvist 
  Given Names: 			Johan Erik 
  Date of Birth: 			311281-061J 
  Degree Programme: 		Computer Technology 
  Area of Specialisation: 	Studies in technology (computer technology) 
  
  
  	BASIC STUDIES						CR(SV) GRADE  DATE
   
  MATHEMATICS I							5.0	5	310101  
  MATHEMATICS II							2.0	5	040401  
  MATHEMATICS III     					2.0	2	080502  
  MANAGEMENT ACCOUNTING						5.0	3	040305  
  WORK-EXPERIENCE PLACEMENT					4.0	PASS	200307  
  							*	18.0
      
  COMPUTER TECHNOLOGY       
  
  DATA STRUCTURES I						3.0	3	041102  
  INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE				3.0	5	041200  
  LABORATORY WORK I						2.0	5	300606  
  PROGRAMMING. BASIC COURSE					3.0	5	151200  
  PROGRAMMING. CONTINUATION COURSE				3.0	5	070501  
     							*	14.0    
     							Total  32.0    
  
  
  
  	INTERMEDIATE STUDIES      
  
  ELECTRICAL CIRCUITS						3.0	5	040203  
  BASIC COURSE IN CONTROL AND INSTRUMENTATION 			2.0	2	301002  
  MEASUREMENT SYSTEMS AND INSTRUMENTATION 			2.0	5	140503  
  MATHEMATICAL MODELLlNG						3.0	1	070503  
  BASIC COURSE IN PRODUCTION PLANNING  				3.0	5	110106  
  GENERAL PHYSICS I						3.0	4	011200  
  GENERAL PHYSICS II						3.0	3	140802  
  GENERAL PHYSICS LABORATORY					1.0	PASS	020307  
  DIGITAL ELECTRONICS						3.0	1	121200  
  							*	23.0
  
  INDUSTRIAL COMPUTER ENGINEERING      
  
  MATHEMATICS IV							5.0	5	181202  
  THE BASICS OF PROCESS CONTROL					3.0	3	150306  
  PROCESS CONTROL							4.0	5	180407  
  OPTIMIZATION							3.0	5	050105  
  							*	15.0
  
  EMBEDDED SYSTEMS
  
  INTRODUCTION TO SIGNAL PROCESSING				3.0	5	250505  
  REAL-TIME PROGRAMMING (UNIV. STUTTGART)				4.0	5	260704  
  EMBEDDED SYSTEMS DESIGN						3.0	3	131204  
  LINUX AND SYSTEMS PROGRAMMING (TY)				3.0	1	171108  
  EMBEDDED SYSTEMS LABORATORY COURSE				3.0	PASS	311205  
  							*	16.0
    
  SOFTWARE ENGINEERING       
  
  DATA STRUCTURES							3.0	5	160106  
  DATABASES							3.0	5	130306  
  SYSTEMS DESIGN							3.0	5	250506  
  SOFTWARE ENGINEERING LABORATORY COURSE				3.0	4	110406  
  DESIGNING OBJECT ORIENTED SOFTWARE (TY)				3.0	2	010908  
  							*	15.0
  
  COMPUTER TECHNOLOGY
  
  FUNDAMENTALS OF SOFTWARE ENGINERING (UNIV. STUTTGART) 		4.0	2	290704 
  
  OPERATING SYSTEMS PRINCIPLES (UNIV. STUTTGART)    		4.0	5	290704 
  
  MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLERS				3.0	4	130608  
  ALGEBRA B							5.0	4	220503  
  LOGIC								3.0	5	050301  
  DATA COMMUNICATION						3.0	5	110405  
  FUNDAMENTAL STRUCTURES						3.0	5	221104  
  CRYPTOGRAPHY AND NETWORK SECURITY				3.0	5	180608  
  							*	28.0
  							Total	97.0
  
  
  
  	ADVANCED STUDIES      
  
  EMBEDDED SYSTEMS        
  
  MASTER'S THESIS IN EMBEDDED SYSTEMS				20.0	5	131207
  							*	20.0
  
  SOFTWARE ENGINEERING
  
  SOFTWARE-ERGONOMIE (UNIV, STUTTGART)				2.0	5	080604  
  IMAGE SYNTHESIS (UNIV. STUTTGART)				4.0	3	290704  
  VISUALIZATION (UNIV. STUTTGART)					4.0	2	290704  
  GRAPHICAL-INTERACTIVE SYSTEMS (UNIV. STUTTGART)			4.0	4	010304  
  GRUNDLAGEN DER SOFTWAREZUVERLÄSSIGKEIT (UNIV, STUTTGART)	4,0	2	260304 
   
  GRUNDLAGEN DER WISSENSVERARBEITUNG (UNIV, STUTTGART)		4,0	5	030604  
  							*	22.0
  							Total	42.0
  
  
  	LANGUAGE STUDIES
  
  ORAL FINNISH/FAC. OF MATH. & NAT. SCIENCES AND
  TECHNOLOGY	1.0	GOOD	160506  
  WRITTEN FINNISH/FAC. OF MATH, & NAT. SCIENCES AND
  TECHNOLOGY	1.0	GOOD	160506  
  ENGLISH: SPECIAL COURSE (KTF/COMPUTER SCIENCE)			2.5	5	210503  
  GERMAN: INTERMEDIATE COURSE					2.5	3	190401  
  GERMAN: THRESHOLD TEST/LEVEL 2						PASS	090101  
  GERMAN: ADVANCED COURSE						2.5	PASS	091003  
  ITALIAN: BASIC COURSE						2.5	5	250205  
  DEGREE THESIS/LANGUAGE CHECKED (TkF)					PASS	281107  
  DEGREE THESIS/WRITTEN EXAM/LANGUAGE CHECKED (TkF) 			PASS	101207  
  							Total	12.0
  
  
  	OTHER STUDIES
  
  CLASSICAL MYTHS IN EUROPEAN CULTURAL HERITAGE			5.0	4	230802  
  FUNDAMENTALS OF MUSICOLOGY					5.0	5	131204  
  JAZZ MUSIC							1.0	5	121202  
  HISTORY OF PHILOSOPHY, ANCIENT AND MEDIEVAL 			5.0	2	300403  
  							Total	16.0    
  				Total number of credits (sv)	199.0
  
  Åbo 16.12.2008
  
  Ulla Bäckström      
  Head of Student Affairs      
  
 • Tutkintotodistus (ruotsiksi): avaa tiedosto | näytä teksti
  kätke teksti
  TEKNISKA FAKULTETEN VID ÅBO AKADEMI 
  
  Johan Erik Lindqvist (311281-061J) 
  
  som har inskrivits vid fakulteten hösten 2000 har avlagt
  diplomingenjörsexamen inom det datatekniska utbildningsprogrammet har
  erhållit nedanstående vitsord 
  
  Huvudämne		Vitsord 
  Programvaruproduktion	4 
  
  Biämnen 
  Inbyggda datorsystem	4
  Industriell datateknik	5
  
  I enlighet med examensstadgans 34 § har fakultetsrådet beslutat, att
  examen avlagts "med utmärkelse" 
  
  Studiernas totala omfattning är 199.0 och det enligt studieperiodernas
  omfång vägda medeltalet utgör i samtliga studieperioder 4.05
  
  Studier från andra universitet/läroanstalter har godkänts och
  tillgodoräknats enligt följande: 
  
  Åbo universitet, 6 sv 
  Universität Stuttgart, 34 sv 
  
  Diplomarbetet Specification and Energy Consumption Testing of Modular
  Embedded Systems 
  
  som utförts i huvudämnet inbyggda datorsystem 
  
  under ledning av professor Johan Lilius
  
  har av fakultetsrådet bedömts med vitsordet berömliga 
  
  Examinanden har fått sin skolutbildning på svenska och har avlagt
  akademiskt mogenhetsprov på svenska. Examinanden har även avlagt
  språkprov i finska. Enligt lagen om de språkkunskaper som krävs av
  offentligt anställda (424/2003) utgör detta examensbetyg även intyg
  över god muntlig och skriftlig förmåga i finska. 
  
  Examinanden har visat förmåga att inom sitt eget fackområde förstå
  vetenskaplig text och att i tal använda engelska språket. Examinanden
  har visat förmåga att förstå facktexter på tyska språket. 
  
  
 • Lausunto diplomityöstä (ruotsiksi): avaa tiedosto | näytä teksti
  kätke teksti
  Åbo Akademi 
  
  Johan Lilius
  Professor, Department of Information Technologies 
  
  Joukahainengatan 3-5 
  20520 Åbo 
  +358-40-5440741 
  Johan.Lilius@abo.fi 
  
  26.11.2007 
  
  UTLÅTANDE OM DIPLOMARBETE 
  
  Johan Lindqvist har utfört sitt diplomarbete "Specification and Energy
  Consumption Testing of Modular Embedded Systems" inom projektet
  "PECOS: Power and Energy consumption testing for NoTA". Projektet
  utvecklar metodik och verktyg för att underlätta verifiering av 3.e
  parts komponenter före de integreras i produkter. Projektet är
  bekostat av Nokia. 
  
  Lindqvists arbete har spelat en central roll i projektet. Hans insats
  består av 3 delar. För det första har han utvecklat en mätutrustning
  som kan användas för att mäta energiförbrukningen av komponenter.
  Poängen här är att man inte är intresserad av helhetsförbrukningen
  utan vill mäta förbrukningen av t.ex. en mjukvarumodul. Därför måste
  en speciell mätningsmetodik utvecklas för att isolera modulens
  förbrukning. Mätmetodiken kräver att man utvecklar stimuli från en
  specifikation som beskriver modulens beteende. Specifikationerna är
  givna som UML diagram och innehåller information om tids och
  energi-krav på modulen. Stimulina beskrivs som UML sekvensdiagram och
  ur dessa genereras drivrutiner som används av mätutrustningen. 
  
  Arbetet har varit krävande inte bara ur teknisk synvinkel utan också
  själva kund relationen i projektet har varit krävande. Det gäller att
  utveckla ett system som är lättanvändbart, tillförlitligt och
  ekonomiskt effektivt. Generering av tester från specifikationer är i
  och för sig inte något nytt. Det som har varit krävande är att man
  måste utveckla tester med minsta möjliga tidsanvändning ger bästa
  möjliga resultat. Lindqvist har jobbat självständigt, kommit med många
  innovativa lösningar. Själva slutarbetet är välskrivet och ger en bra
  insikt i både mätutrustning och metodik. 
  
  På basen av arbetet har vi redan skrivit en vetenskaplig artikel
  (submitterad) och en utvärdering av kommersialiseringsmöjligheter är
  på gång inom ramen för TULl verksamheten. 
  
  Därför föreslår jag att arbetet måtte bedömas med vitsorder berömliga
  (28/30). 
  
  Johan Lilius
  
  
09/2003 -
07/2004

Erasmus, Universität Stuttgart

Opiskelin tietojenkäsittelytiedettä Universität Stuttgartissa, suurelta osin grafiikkaa ja käyttöliittymäsuunnittelua. Stuttgartissa suorittamani kurssit ilmenevät opintorekisteriotteesta.

08/1997 -
05/2000

Yliopplilas, Borgå Gymnasium

Kävin lukiota Borgå Gymnasiumissa, kirjoitin ylioppilaaksi keväällä 2000.

 • Lukion päästötodistus: avaa tiedosto | näytä teksti
  kätke teksti
  BORGA GYMNASIUM 
  
  AVGÅNGSBETYG 
  
  Lindqvist, Johan Erik, personbeteckning 311281-06lJ 
  
  som den 12.8.1997 intagits i gymnasiet, har nu inhämtat de lärokurser,
  vilka är stadgade för gymnasium och intygas härmed, att han/hon
  erhållit följande vitsord i de enskilda läroämnena: 
  
  Ämnen  			Antal avlagda  Vitsord med	Vitsord med  
   				kurser   	bokstäver	siffror  
  
  Modersmål och litteratur   	7 		tio  		10  
  Finska A1-språk   		6  		nio  		9  
  Engelska A2-språk   		7  		tio  		10  
  Tyska B3-språk   		8  		nio  		9  
  Matematik A   		13  		tio  		10  
  Biologi   			2  		nio  		9  
  Geografi   			2  		nio  		9  
  Fysik   			10  		tio  		10
  Kemi   			5		nio		9
  Religion			3		nio		9
  Filosofi			1		tio		10
  Psykologi			l		åtta		8
  Historia			6		nio		9
  Musik				4		tio		10
  Teckning			1		sju		7
  Gymnastik			3		sju		7
  Studiehandledning		1		Godkänd   
  Datateknik			2		Godkänd
  
  Kurser totalt			82
  
  
  Borgå den 3 juni 2000
  
  A 1-språk är ett främmande språk, som inleds på lågstadiet eller det
  andra inhemska språket. B1-språk är ett främmande språk, som inleds på
  högstadiet eller det andra inhemska språket. A2-språk är ett
  frivilligt språk, som inleds på lågstadiet. B2-språk är ett frivilligt
  språk, som inleds på högstadiet.
  
  B3-språk är ett frivilligt språk, som inleds på gymnasiet. 
  
  Vitsord: berömliga (10 och 9), god (8), nöjaktiga (7 och 6),
  försvarlig (5), svag (4), godkänt (G). Antecknas med siffror (4-10),
  (G) och bokstäver (fyra-tio), godkänt.
  
  Skolan har rätt att utge betyg på grund av gymnasiestadgan 23 § 1 mom.
  
  
  Av utbildningsstyrelsen den 4.2.1994 fastställt formulär. 
  
     
 • Ylioppilastodistus: avaa tiedosto | näytä teksti
  kätke teksti
  JOHAN ERIK LINDQVIST 
  
  HAR VID BORGÅ GYMNASIUM 
  
  DELTAGIT I DE PROV OM VILKA STADGAS I 22 § (667/94) GYMNASIELAGEN OCH
  I STUDENTEXAMENSFÖRORDNINGEN (1000/94) OCH GENOM ATT I DE
  OBLIGATORISKA PROVEN HA FÅTT FÖLJANDE VITSORD: 
  
  I MODERSMÅLET, SVENSKA		LAUDATUR 
  
  I FINSKA, LÅNG LÄROKURS 	EXIMIA CUM LAUDE APPROBATUR
  
  I ENGELSKA, LÅNG LÄROKURS 	LAUDATUR 
  
  I MATEMATIK, LÅNG LÄROKURS 	EXIMIA CUM LAUDE APPROBATUR 50/60 
  
  OCH I DE EXTRA PROVEN FöLJANDE VITSORD 
  
  I REALPROVET 			LAUDATUR FYS. 41/ 7 HIST. 7/ 1
  
  I TYSKA, KORT LÄROKURS		EXIMIA CUM LAUDE APPROBATUR
  
  AVLAGT STUDENTEXAMEN, VILKET BEKRÄFTAS MED STUDENTEXAMENSNÄMNDENS
  SIGILL
  
  HELSINGFORS DEN 3 JUNI 2000

Työkokemus

07/2010 -
tänään

Senior Software Engineer, Neusoft Mobile Solutions Oy

Development and maintenance of RESTful MySQL/Django/(Ext)JS-powered web applications for creating and transforming mobile device software configuration data. Work in a multinational, multilingual Scrum team with members from several companies collaborating in the development.

Käytin seuraavia: Python, Django, Eclipse, git, Scrum development, Selenium ja Javascript.

10/2007 -
06/2010

Ohjelmistosuunnittelija ja hallituksen jäsen, LLS Data Ab Oy

Kehitin ohjelmistoja tilaustyönä, enimmäkseen erilaisia Django-pohjaisia www-sovelluksia; esimerkkeinä varaus-, hakemuskäsittely- ja laskutusjärjestelmiä sekä virtuaalitaidenäyttelyn.

Käytin seuraavia: (X)HTML, Python, Django, Eclipse, Subversion, CSS, Selenium, Unix/Linux, UML, Javascript ja php.

09/2006 -
09/2007

Tutkimusavustaja, PECOS-projekti, ÅA

Työskentelin Åbo Akademin ja Nokia Research Centerin yhteisessä PECOS-projektissa. Kehitin spesifikaatiokieltä ja -metodiikkaa ja rakensin kokeellisen testipenkin sulautettujen järjestelmien komponenttien spesifikaatioihin pohjautuvien energiankulutustestien suorittamiseen. Projektin yhteydessä kirjoitin diplomityöni aiheesta Specification and energy consumption testing of modular embedded systems.

Käytin seuraavia: Python, Eclipse, Subversion, Mallipohjainen testaus, Ohjelmistojen mallinnus, Unix/Linux, UML ja XML.

 • Työtodistus: avaa tiedosto | näytä teksti
  kätke teksti
  Åbo Akademi 
  
  Johan Lilius 
  Professor, Department of Information Technologies 
  Joukahainengatan 3-5 
  20520 Åbo 
  +358-40-5440741 
  Johan.Lilius@abo.fi 
  
  7.10.2007 
  
  To Whom It May Concern: 
  
  This is to certify that, 
  
  Johan Lindqvist, 311281-061J, has been employed by the Department of
  Information Technologies of Åbo Akademi University during the period
  1.9.2006 - 30.9.2007 as follows: 
  
  1.9.2006 - 31.1.2007: Forskningsbiträde (Research Assistant), full
  time 
  
  26.1.2007 - 9.3.2007: Teaching Assistant for the course Realtidssystem
  (Real Time Systems) 
  
  1.3.2007 - 31.3.2007: Forskningsbiträde (Research Assistant), 20h /
  week 
  
  1.4.2007 - 30.9.2007: Forskningsbiträde (Research Assistant), full
  time 
  
  He has been working in the PECOS project, a joint project of Åbo
  Akademi and Nokia Research Center. His tasks have included developing
  specification formats and methods, as well as constructing an
  experimental test bench for execution of specification-based energy
  consumption tests for embedded system components. 
  
  During this time, he has been writing his Master's Thesis on
  specification and energy consumption testing of modular embedded
  systems. 
  
  Johan has been crucial member of the project team, contributing
  strongly to the solutions of problems, and showing initiative,
  dedication, and commitment. 
  
  Johan Lilius 
  
  Åbo Akademi 
  Domkyrkotorget 3, FI-20500 Åbo 
  tel: +358 (O)2 21531 
  www.abo.fi 
  
 • Testable Specifications of NoTA-based Modular Embedded Systems: avaa tiedosto | näytä teksti
  kätke teksti
  Dragos Truscan, Johan Lindqvist, Johan Lilius, Ivan Porres, Timo
  Eriksson, Juha Rakkola, Antti Latva-Aho:
  
  Testable Specifications of NoTA-based Modular Embedded Systems
  
  Inproceeding
  Year: 2008
  Month: Apr
  Booktitle: Proceedings of 15th Annual IEEE International Conference
  and Workshop on the Engineering of Computer Based Systems (ecbs 2008)
  Pages: 375-383
  Note: http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ECBS.2008.38
  
  Laboratory: Embedded Systems, Software Construction
  
  Abstract
  
  We propose an approach to specifying embedded devices based on the
  Network on Terminal Architecture (NoTA) and show how the approach
  allows the specification of NoTA components, including service
  interfaces, and timing and energy consumption constraints. The purpose
  of such specifications is two fold: to enable vendors to provide
  already tested component implementations with respect to
  specifications, and to allow system designers to test these components
  in integration. The proposed specifications feature both a graphical
  notation for facilitating the specification process using dedicated
  tools and a textual one for exchanging component specifications
  between system designers and vendors.
01/2007 -
03/2007

Assistentti, reaaliaikajärjestelmät, TkF/ÅA

Työskentelin kurssiassistenttina Åbo Akademin IT-osastolla. Kehitin esimerkkiratkaisuja Reaaliaikajärjestelmät-kurssilla esitettyihin ongelmiin, korjasin opiskelijoiden ratkaisuja ja esittelin ratkaisuja ryhmässä.

06/2006 -
08/2006

Coral-kehitystä Pythonilla, Gaudi/ÅA

Kehitin Coral-mallintamistyökalua. Coralia käytetään ensisijaisesti tutkimustyökaluna Åbo Akademissa. Työ tehtiin TUCSin Crest (Centre for Reliable Software Technology)-osaston ohjelmistokehitysyksikön Gaudin alaisena projektina. Käytännössä työ käsitti uusien ominaisuuksien ohjelmointia Python-kielellä, etupäässä haku- ja transformaatioalgoritmeja graafeissa.

Käytin seuraavia: Python, Eclipse, Subversion, eXtreme Programming, Ohjelmistojen mallinnus, Unix/Linux, UML, XML ja C++.

 • Työtodistus (ruotsiksi): avaa tiedosto | näytä teksti
  kätke teksti
  Åbo Akademi 
  IT-avdelningen vid tekniska fakulteten
  Joukahaisgatan 3-5 
  FIN-20520 Åbo 
  
  1.9.06 
  
  INTYG 
  
  På begäran intygas härmed att Johan Lindqvist, 311281-0611, har varit
  anställd vid avdelningen för informationsteknologi vid Åbo Akademi
  enligt följande: 
  
  1.6.06- 31.08.06 Forskningsbiträde, heltid 
  
  Till hans uppgifter har hört att planera, programmera och testa
  mjukvara som ska användas i Åbo Akademis forskningsprojekt. Som
  programmeringsspråk har använts Python. Lindqvist har dessutom fått en
  omfattande kunskap om mjukvarudesign, UML, versionshanteringsverktyget
  Subversion och att samarbeta i en grupp. 
  
  Johan Lindqvist är en effektiv arbetare och kompetent programmerare.
  Han har skött sina uppgifter omsorgsfullt och väl. Han är också lätt
  att samarbeta med. 
  
  Ivan Porres 
  
  Forskningsledare vid Åbo Akademi 
  
  
 • A Query Language with the Star Operator: avaa tiedosto | näytä teksti
  kätke teksti
  Johan Lindqvist, Torbjörn Lundkvist, Ivan Porres:
  
  A Query Language with the Star Operator
  
  Inproceeding
  Year: 2007
  Month: Mar
  Booktitle: Proceedings of the 6th International Workshop on Graph
  Transformation and Visual Modeling Techniques (GT-VMT) 2007
  Editor: Karsten, Ehrig and Holger, Giese
  Number: 6(2007)
  Series: Electronic Communications of the EASST
  Organisation: EASST
  Keywords: Visual languages, Model transformation, Graph query, Graph
  subgraph matching
  Address: Braga, Portugal
  Laboratory: Software Construction
  
  Abstract
  
  Model pattern matching is an important operation in model
  transformation and therefore in model-driven development tools. In
  this paper we present a pattern based approach that includes a star
  operator that can be used to represent recursive or hierarchical
  structures in models. We also present a matching algorithm, motivating
  examples and we discuss its implementation in a modeling tool.
  
01/2005 -
02/2006

LabVIEW-kehitystä TekLabille

Kehitin osa-aikatyönä opiskelun ohella ajureita ja graafisia käyttöliittymiä mittauslaitteille. Tein aluksi työtä Håkans Datalle, joka toimi alihankkijana porvoolaiselle TekLab-yritykselle. Lokakuusta 2005 lähtien työ jatkui Lövdahl & Lindqvist Öb:n kautta.

09/2002 -
02/2003

Kurssiassistentti, matematiikka, KTF/ÅA

ÅA:n säätötekniikan laboratorion alainen assistentti, pääasialliset työtehtävät opiskelijoiden matematiikan tehtävien oikaiseminen ja ratkaisujen esittäminen auditoriossa. Kurssien luennoitsijana toimi nykyinen professori Kurt-Erik Häggblom.

 • Työtodistus (ruotsiksi): avaa tiedosto | näytä teksti
  kätke teksti
  LEKTOR 
  KURT-ERIK HÄGGBLOM 
  
  Arbetsintyg 
  
  Härmed intygas att Johan Lindqvist (311281-061J) tjänstgjort som
  timassistent i matematik I och II för åk 1 vid Kemisk-tekniska
  fakulteten vid Åbo Akademi läsåret 2002-2003. Till arbetsuppgifterna
  hörde såväl korrigering av hemuppgifter (160 h) som genomgång av
  lösningarna inför klass (34 h). 
  
  Åbo, 26.2.2003 
  
  Kurt-Erik Häggblom 
  
  Lektor i matematik 
  
  
05/2001 -
07/2001

Www-suunnittelija, Astra Nova

Kotisivujen suunnittelu ja toteutus aikakauslehti Astra Novalle sekä seuraavan ylläpitohenkilön opastus sivujen ylläpitoon. Myös satunnaisia teknisiä ylläpitotehtäviä.

Käytin seuraavia: (X)HTML, CSS ja php.

 • Työtodistus (ruotsiksi): avaa tiedosto | näytä teksti
  kätke teksti
  ARBETSINTYG 
  
  Härmed intygas att Johan Lindqvist under våren och sommaren 2001
  bistått tidskriften Astra Nova med planering och konstruktion av dess
  hemsidor. 
  
  Johan Lindqvist har visat sig vara en utmärkt tillgång i detta arbete:
  han har arbetat självständigt men ändå ytterst smidigt, han har
  tillfört planeringen ett flertal egna idéer och med säkerhet och lugn
  arbetat fram tekniska lösningar. 
  
  Han rekommenderas varmt för motsvarande uppdrag. 
  
  Helsingfors, den 5 september 2001 
  
  Maria Antas
  Chefredaktör
  Astra Nova 
  
  Lönnrotsgatan 32 A 10 
  00180 Helsingfors 
  tel. 09-6124 80 80 
  epost astranova@kolumbus.fi 
  
  

Muuta

07/2001 -
04/2002

Varusmiespalvelus soittokunnassa

Suoritin asevelvollisuuteni lyömäsoittajana Varusmiessoittokunnassa Lahdessa.

IT-taidot

Ohjelmointikielet
 • Python: Erinomainen. Vuodesta 2006 eniten käyttämäni ohjelmointikieli. Käytin Pythonia Coral-kehitystyöhön kesänä 2006, sen jälkeen diplomityöprojektiini sekä muuhun PECOS-projektiin kuuluvaan ohjelmointiin. Nykyään käytän ensi kädessä Pythonia www-kehitysprojekteihin.
 • Javascript: Hyvä.
 • php: Perustiedot. Vuoteen 2006 asti www-projekteihin eniten käyttäneeni kieli. Nykyisin silloin tällöin käytössä, lähinnä muokkaessani siihen pohjautuvia ohjelmia.
 • C++: Hyvä. Omiin harrastusprojektiini ennen eniten käyttäneeni ohjelmointikieli. Aloitin C-ohjelmoinnin noin vuonna 1998, josta siirryin myöhemmin käyttämään C++:aa. Ei aktiivisessa käytössä nykyään.
 • Java: Perustiedot. ÅA:n kursseissa käytetyin ohjelmointikieli. Javaa olen siis käyttänyt opintoihin liittyvissä ohjelmointiprojekteissa, aktiivisimmin vuosina 2000-2006. Ei aktiivisessa käytössä viime vuosina.
Muut kielet
 • (X)HTML: Erinomainen.
 • CSS: Erinomainen.
 • UML: Hyvä. Kovassa käytössä Coral- ja PECOS-projekteissa, sittemmin käytetty isompien projektien suunnitteluun ja dokumentointiin.
 • XML: Hyvä. Kovassa käytössä Coral- ja PECOS-projekteissa sekä Neusoft-aikana.
Työkalut
Muut taidot

Kielitaidot

Ruotsi Äidinkieleni.
Saksa Erinomainen. Ylioppilaskirjoituksissa Eximia, jonka jälkeen kursseja Turussa ja Stuttgartissa. Luonnollisesti eniten käyttämäni kieli Stuttgart-vuoteni aikana. Nykyään puhun saksaa silloin tällöin saksankielisten tuttavien kanssa.
Englanti Erinomainen. Ylioppilaskirjoituksissa Laudatur. Puhun ja kirjoitan englantia päivittäin.
Suomi Erinomainen. Ylioppilaskirjoituksissa Eximia, puhun ja kirjoitan suomea päivittäin.
Italia Perustiedot. ÅA:n peruskurssi suoritettu arvosanana erinomainen. Ei aktiivisessa käytössä.

Muut kiinnostuksen kohteet

Musiikki
 • Lyömäsoittimet: Olen soittanut rumpusettia aktiivisesti yläasteajoilta lähtien ja pikkuhiljaa laajentanut valikoimaa muihinkin lyömäsoittimiin. Olen keikaillut lyömäsoittajana big bandeissa, puhallinorkestereissa, sambabaterioissa, yhdessä kamariorkesterissa sekä porvoolaisissa, turkulaisissa, lahtelaisissa, stuttgartlaisissa ja helsinkiläisissä rokki-, jazz-, soul-, pop-, reggae- ja bossa nova-bändeissä.
 • Musiikkiteknologia: Olen viime vuosina päässyt toteuttamaan itseni myös äänittäjänä ja miksaajana, enimmäkseen (koti)studiossa mutta onpa joitakin livekeikkojakin tullut miksattua. Tähän tarkoitukseen olen hankkinut mikrofoneja, nelikanava-äänikortin sekä ohjelmiston Ableton Live.
 • Trumpetti: Aloitin trumpetin soiton sivusoittimena palvellessani Varusmiessoittokunnassa 2001-2002. Olen esiintynyt trumpetistina big bandissa sekä jazz-, pop- ja soulbändeissä.
Muuta Harrastan enemmän tai vähemmän aktiivisesti myös kaunokirjallisuutta, kiipeilyä, kokeellista soitinrakentelua sekä muita puutöitä, vanhan kesätalon kunnostustöitä Nauvossa, Capoeiraa sekä yhteiskunnallisten ja ympäristökysymysten seuraamista.